โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  ก่อตั้งเมื่อ 22 กันยายน  พ.ศ.2470  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวบ้านบางเสร่  พร้อมด้วย  ขุนไตรกิติยานุกูล  นายอำเภอบางละมุง  นายพินิจ  พิมพะติกะ  ศึกษาธิการ อำเภอบางละมุง  ร่วมกันจัดตั้งขึ้น  (ในสมัยที่ตำบลบางเสร่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางละมุง)  โดยอาศัยศาลา  การเปรียญวัดบางเสร่คงคาราม  เป็นสถานศึกษาและใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบางเสร่”  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาประชาบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – 4  มี นายเยี่ยง  เสนาะล้ำ  ดำรงตำแหน่ง         ครูใหญ่คนแรก
              ต่อมาในปี พ.ศ.2485  นายหยี่  คงซ่าน แพทย์ประจำตำบลบางเสร่  ได้บริจาคที่ดินซึ่งอยู่ติดถนนสุขุมวิทให้แก่ทางราชการ               เพื่อเป็นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.2 (2 ชั้น)    โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้างสมทบกับเงินของสถานีทหารเรือสัตหีบ  (ฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบัน)  และได้ย้ายสถานศึกษาจากวัดบางเสร่มาอยู่ที่อาคารเรียนหลังใหม่                    เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  กันยายน  2485  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านบางเสร่”  (ทหารเรือสงเคราะห์)  ต่อมาในปี  พ.ศ.2518  ได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นชุมชน ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่”