โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
คณะผู้บริหาร

นางนิลุบล ประดับพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณท์นา ไชยมิ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจุฑารัตน์ ชโลธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา