โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ประถมศึกษาตอนต้น

นางสุวารี พูนพงศา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสมฤทัย เชิดฉาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลักษิกา ธนาสินธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมนทิรา ขุนสันเทียะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรนิภา ชฎาทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกชวรรณ สัยอีเม้ง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2