โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ประถมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุรีย์ ท่าวัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิมภาวรรณ โทสันเทียะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกุลนันทน์ ดวงแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรากร อัครจรัสโรจน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประดับเพชร คงถือหมั่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2