โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ๑. นายเยี่ยง เสนาะล้ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๒๖ กันยายน ๒๔๗๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๙๑
ชื่อ-นามสกุล : ๒. นายสยาม เสนาะล้ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๒
ชื่อ-นามสกุล : ๓. นายสง่า สีใส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๔๙๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓
ชื่อ-นามสกุล : ๔. นายเยี่ยง เสนาะล้ำ (ครั้งที่ ๒)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๔๙๔ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑
ชื่อ-นามสกุล : ๕. นายสาย สว่างพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๑๒
ชื่อ-นามสกุล : ๖. นายบรรจง กาญจนศาสน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๒๑
ชื่อ-นามสกุล : ๗. นายทำนอง แสนมุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๒
ชื่อ-นามสกุล : ๘. นายไพบูลย์ อินทจามรรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๒๙ ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : ๙. นายสุวิทย์ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : ๙. นายสุวิทย์ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๓ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : ๑๑. นายสอน ภูมิทัศน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๔ มกราคม ๒๕๓๘ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : ๑๑. นางวรรณา ศิษฎิวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๕ มกราคม ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : ๑๒. นายไพบูลย์ อินทจามรรักษ์ (ครั้งที่ ๒ )
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : ๑๓. นายวินัย บัวป้อง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : ๑๔. นางปิยะฉัตร ชุมรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : ๑๕. นายบุญเรือง จันทะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : ๑๗. นายวุฒิชัย วีระวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : ๑๘. นางสาวณภัทร ทวีผลดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ชื่อ-นามสกุล : ๑๙.นางนิลุบล ประดับพร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน