โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาล

ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอุมา เหล่าประเสริฐ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวโสรยา เสลานนท์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววาริณี ทรัพย์ประเสริฐ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2