โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวมยุรี เมฆแสงสี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนุชนารถ สุดใจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจักรพันธ์ ไพศาล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสินทรา กองไชย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพัชรียา เพชรคีรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมพร อาษาเอื้อ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกนกวรรณ สมพมิตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางประภัสสร จันทวฤทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุดธิดา ชาลีเชียงพิณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจุฑาทิพย์ สันติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2